Kvalitetsarbeid

Capio Anoreksi Senter har systematisk oppfølging av pasientene under behandlingen.

Alle Capio´s spiseforstyrrelsesenheter i Sverige er tilsluttet Stepwise, et kvalitets- og oppfølgingsregister som administreres og ivaretas av Kunskapscentrum för Ätstörningar (KÄTS), Stockholms läns landsting (SLL) og registreres i Riksät som er et nasjonalt kvalitetsregister under "Kvalitet i psykiatrisk vård" (KPV) i Ørebro. Alle pasienter i behandling registreres ved behandlingsstart og ved faste oppsatte oppfølgingstidspunkt.

For Capio Anoreksi Senter i Norge er det utarbeidet et eget systematisk resultatoppfølgingssystem som bygger på det svenske systemet samtidig som det også tar opp i seg de testene som benyttes av andre spiseforstyrrelsesenheter i Norge.

Alle pasienter i behandling registreres på de samme parametrene ved behandlingsstart,  etter 12 mnd, etter 24 mnd og etter 36 mnd. BMI, GAF - symptom/funksjon, EDQ (Eating Disorder Questionary), PSRSA (Psykiatrisk egenvurderingsskjema), PSR - AN/BN (måler alvorlighetsgrad av spiseforstyrrelsessymptomer).

I tillegg til ovenstående oppfølging, følges alle pasienter og foreldre opp med måling av tilfredshet.

I løpet av 2010 tok vi initiativ til å starte Brukerråd i samarbeid med brukerorganisasjonen ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) og tidligere pasienter ved Capio Anoreksi Senter. Vi kommer regelmessig til å følge opp deres synspunkter for til enhver tid å kunne gi best mulig behandling til denne pasientgruppen.

AKTUELT: Se Tilfredshetsundersøkelse CAPIO 2011 -14 (PDF)